Pravidelné očkování neočkovaných dětí starších jednoho roku

Doporučení

Česká zákonná vyhláška 299/2010 Sb. ze dne 25. října 2010 upravuje pravidelné očkování dětí mladších 1 roku, které by mělo být dokončeno do 18. měsíce věku.  Přesto reálná situace neumožňuje u některých dětí naplnit uvedenou zákonnou vyhlášku z řady důvodů.

Česká zákonná vyhláška 299/2010 Sb. ze dne 25. října 2010 upravuje pravidelné očkování dětí mladších 1 roku, které by mělo být dokončeno do 18. měsíce věku.  Přesto reálná situace neumožňuje u některých dětí naplnit uvedenou zákonnou vyhlášku z řady důvodů:

 1. zdravotní omezení,
 2. neochota rodičů,
 3. děti cizinců (částečně či vůbec neočkované v zahraničí).

Toto doporučení vychází z aktuálně platných indikací a omezení vakcín vydaných v souhrnu údajů o přípravku výrobci vakcín (SPC). Je zaměřeno na očkování proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli (pertusi), hemofilovým nákazám typu b, dětské přenosné obrně a hepatitidě typu B. Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám je omezeno pouze spodní hranicí věku a nemá žádný limit pro očkování v pozdějším jak dětském, tak dospělém věku.

Poznámka: očkování proti pneumokokovým nákazám není regulováno zákonnou vyhláškou o pravidelném očkování a lze ho provést v jakémkoli věku bez omezení horní věkové hranice.

Indikace a omezení pro vakcíny proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli, hemofilovým nákazám typu b, dětské přenosné obrně a hepatitidě typu B jsou závislé na jejich složení, bezpečnosti a dostupných klinických datech. Pro sestavení přehledu dětského očkování v závislosti na věku zahájení vychází z těchto údajů:

 1. Hexavalentní vakcíny DTaP-Hib-IPV-HBV (Infanrix Hexa, Hexacima) a méněsložkové vakcíny s acelulární pertusovou složkou DTaP (Infanrix):
  • hexavalentní vakcíny jsou omezeny v použití pro osoby starší 3 let (Infanrix Hexa) nebo 2 let (Hexacima) z důvodu neznámých či nedostatečných klinických dat u starších dětí,
  • navíc dětské vakcíny proti záškrtu a dávivému kašli jsou s rostoucím věkem hůře tolerované, což je předurčuje k omezenému používání u starších dětí,
  • i když výrobci není stanovena horní věková hranice pro použití dětské vakcíny proti záškrtu a dávivému kašli, obecně se doporučuje s nimi očkovat před završením věku 6 let; v ojedinělých případech je lze použít také u dětí mladších 9 let;
 2. Vakcíny s redukovanou pertusovou a/nebo difterickou složkou Tdap (Boostrix, Adacel) a Tdap-IPV (Boostrix Polio): jsou zpravidla omezeny spodní hranicí věku (od 4 let věku) a indikací, neboť nejsou určeny k základnímu očkování ale výhradně jen k posilujícímu;
 3. Vakcína proti hemofilovým nákazám typu b Hib (Hiberix):
  • osoby starší 1 roku se očkují výhradně jen jednou dávkou,
  • pokud je tato vakcína součástí kombinované vakcíny, která vyžaduje podání celkem 3 dávek, pak to očkování nikterak neomezuje a není zvýšené riziko nežádoucích účinků z podání více než jedné dávky Hib vakcíny,
  • nebylo-li očkování proti hemofilovým nákazám typu b provedeno do završení věku 5 let, v pozdějším věku se již nevyžaduje, není-li osoba ve zvýšeném riziku závažného průběhu tohoto onemocnění (např. osoby s poruchou komplementu);
 4. Očkování proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně a hepatitidě typu B vyžaduje u starších 1 roku podání celkem 3 dávek, tj. 2 základních a jedné posilující (schéma 2+1, v uspořádání např. 0-2-8 měsíců); je-li třeba, nemusí se celé schéma provádět výhradně jen jednou komerční vakcínou, ale lze zpravidla posilující dávku adekvátně nahradit jinou komerční vakcínou, např. 2 základní dávky tetanické monovakcíny u starších 6 let se doplní jednou posilující dávkou kombinovanou vakcínou Tdap.

Důležité: Pokud se poslední dávka vakcíny obsahující složky proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli provede po završení věku 3 let další posilující očkování proti uvedeným preventabilním infekcím se provede v souladu se zákonnou vyhláškou v 5 letech (tj. v době od dovršení pátého do dovršení šestého roku věku dítěte) či později tak, aby byla tato posilující dávka podána ne dříve než za 2 roky.

Následující posilující očkování se provede až v 10 letech v souladu se zákonnou vyhláškou (tj. od dovršení desátého do dovršení jedenáctého roku věku dítěte).

Diagram: Doporučené možnosti dětského očkování proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli, hemofilovým nákazám typu b, dětské přenosné obrně a hepatitidě typu B u dětí starších 1 roku

Diagram očkování (Ocko>1 jen diagram.png) [#15]

Vysvětlivky:
* ... s vakcínou Hexacima lze očkovat do završení věku 2 let, s vakcínou Infanrix Hexa do završení věku 3 let
°... pouze s vakcínou Infanrix Hexa
† ... Tdap lze podat ne dříve než po završení věku 4 let
‡ ... tetanická monovakcína může být nahrazena redukovanou bivakcínou proti tetanu a záškrtu nebo v ojedinělých případech dokonce původní DTaP (maximálně před završením věku 9 let)

poznámka: označení [číslo] je počet dávek, respektive uspořádání dávek

Zkratky: HEXA  (Infanrix Hexa, Hexacima); DTaP (Infanrix); IPV (Imovax Polio); HBV (Engerix-B); Tdap (Boostrix, Adacel); Tdap-IPV (Boostrix Polio, Adacel Polio); Hib (Hiberix); T (Tetavax, Tetanol Pur, Vacteta)

 

Použité zkratky:
SPC  ... souhrn vlastností přípravku
DTaP-Hib-IPV-HBV  ... hexavalentní vakcína proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli, hemofilovým nákazám typu b, dětské přenosné obrně, hepatitidě typu B (Infanrix Hexa nebo Hexacima)
DTaP  ... vakcína proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli (Infanrix)
Tdap  ... vakcína proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli s redukovaným obsahem difterické a pertusové složky, případně i tetanické, dle komerční vakcíny (Boostrix, Adacel)
Tdap-IPV  ... vakcína proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli a dětské přenosné obrně s redukovaným obsahem difterické a pertusové složky (Boostrix Polio)
Hib  ... vakcína proti hemofilovým nákazám typu b (Hiberix)
IPV  ... vakcína proti dětské přenosné obrně (Imovax Polio)
HBV  ... vakcína proti hepatitidě typu B (Engerix-B)
dT ... vakcína proti tetanu a záškrtu s redukovaným obsahem difterické složky (Td Pur)
T  ... vakcína proti tetanu (Tetavax, Vacteta, Tetanol Pur)

Vydáno / Aktualizováno: 10.04.2017
©2016 Odborný spolek pro očkování