Očkování proti meningokokovým nákazám

Doporučení

Od konce 90. let minulého století přibylo několik různorodých vakcín indikovaných k prevenci invazivních meningokokových onemocnění. Kromě dlouhodobě dostupných monovakcín proti meningokokovým nákazám vyvolaných séroskupinou C, se od roku 2010 na českém trhu objevily nejen vícesložkové vakcíny rozšiřující prevenci těchto nákaz vyvolaných také séroskupinami A, Y a W135, ale také nová vakcína proti meningokokům séroskupiny B.

Toto doporučení vychází z potřeby odpovídající volby příslušné vakcíny a stanovuje pravidelné posilující očkování (respektive opakované očkování) u rizikových skupin.

Poznámka: toto doporučení se týká výhradně konjugovaných vakcín, které nahradily původní polysacharidové vakcíny. Konjugované vakcíny indukují podtřídy imunoglobulinů IgG1 a IgG3, které mají mnohem vyšší afinitu (až 100násobně vyšší) k FcγR receptorům fagocytů než IgG2 produkované polysacharidovými vakcínami. Mimo to dvojnásobě až trojnásobně se účastní na aktivaci komplementu oproti IgG2 protilátkám. To vše zajišťuje prokazatelně vyšší protektivní účinnost očkování konjugovanými než polysacharidovými vakcínami.

Základní očkování (a volba vakcíny) pro věkové skupiny
Tabulka 1: Přehled meningokokového očkování pro věkové skupiny

Věková skupina Vakcína Očkování Komerční vakcíny*
≤ 11 měsíců  MenC Celkem 3 dávky v uspořádání 2+1 Neisvac, Menjugate
MenB Celkem 3 nebo 4 dávky v uspořádání 2+1 nebo 3+1 Bexsero
MenACYW Celkem 3 dávky v uspořádání 2+1 Nimenrix
12-23 měsíců   MenC Celkem 1 dávka Neisvac, Menjugate
MenACYW Celkem 1 dávka Nimenrix
MenB Celkem 3 dávky v uspořádání 2+1 Bexsero
≥ 24 měsíců   MenC Celkem 1 dávka Neisvac, Menjugate
MenACYW Celkem 1 dávka Nimenrix, Menveo
MenB Celkem 2 dávky v uspořádání 2+0 Bexsero

*) některé vakcíny nemusí být kontinuálně k dispozici na českém trhu
2+1 … poslední dávka se podá o 12-24 měsíců později
2+0 … první 2 dávky se podávají v minimálně 2měsíčním intervalu bez aplikace poslední posilující (třetí) dávky

Očkování monovakcínami (MenC a MenB)

 • Důležité pro rizikové skupiny
 • Ohniskové očkování v lokalitách s výskytem meningokokového onemocnění skupiny C nebo B

Očkování vícesložkovými vakcínami (MenACYW)

 • Důležité pro rizikové skupiny
 • Ohniskové očkování v lokalitách s výskytem meningokokového onemocnění skupiny C (případně i dalších séroskupin)
 • Prevence rizik při dlouhodobých pobytech v zahraničí s vyšším výskytem meningokokových onemocnění

Rizikové skupiny (osoby):

 1. Zdravotní rizika
  1. Primární:
   • S poruchou komplementu (např. C3, properdin, faktor D, faktor H nebo C5-C9)
   • S porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny
   • Se závažnou primární imunodeficiencí
  2. Sekundární:
   • S transplantací kmenových hemopoetických buněk
   • S invazivním meningokokovým onemocněním v osobní anamnéze
   • S hematologickým a onkologickým onemocněním
   • S léčbou eculizumabem (monoklonální protilátka vůči C5) S častými virovými respiračními infekcemi, chronickým onemocněním
 2. Zvýšená expozice bacilonosičů
  • Osoby v častém kontaktu s kolektivem dospívajících a mladých dospělých (učitelé, studenti, armáda)
  • Osoby v častém kontaktu s velkým počtem cizinců (cestovatelé, policisté, zdravotníci)
  • Osoby pracující v laboratoři s meningokoky

Poznámka k očkování:

 1. Vakcína Menveo je v Evropě určena pro očkování dětí starších 2 let, zatímco v USA pro očkování dětí starších 2 měsíců.
 2. Od ledna 2017 byla rozšířena indikace vakcíny Nimenrix pro očkování dětí starších 6 týdnů.
 3. Očkování monovakcínou proti meningokokům séroskupiny B je v Evropě indikováno pro kojence starší 2 měsíců, zatímco v USA je určeno výhradně jen starším dětem 10 let a dospělým mladším 25 let.
 4. Poznámka k očkování vakcínou Bexsero. Dostupná klinická data prokazují možnost prodloužit interval mezi 1-2 dávkou (ve schématu 2+1 nebo 2+0) z výrobcem doporučeného intervalu 2 měsíců až na 6 měsíců. Je sice pravděpodobné, že tento interval by mohl být i delší, ovšem absence účinnostních dat (skutečně prokázané ochrany po očkování s vakcínou Bexsero) nedovoluje více zhodnotit, zda jedna dávka zajistí alespoň nějakou ochranu, bude-li interval delší než 6 měsíců.
 5. Sice lze meningokokové očkování (konjugovanými vakcínami a vakcínou proti meningokokovým nákazám séroskupiny B) provádět současně v jeden den společně s jiným dětským očkováním, oddělené očkování v minimálním 14denním intervalu snižuje vždy riziko postvakcinačních reakcí a napomáhá lépe zhodnotit individuální toleranci očkování se dvěma či více různými vakcínami.
 6. Stejně jako jakékoli jiné dětské či dospělé očkování i meningokokové očkování vyžaduje alespoň 24-48 hodinový klidový režim bez zvýšené fyzické či psychické zátěže.

Posilující (opakované) očkování*

 • Konjugované vakcíny (MenC, MenACYW)
  1. děti mladší 6 let, očkované do 1 roku věku se “přeočkovávají” ve 3letém intervalu 1 dávkou, zejména patří-li mezi rizikovou skupinu,
  2. děti ve věku 6-9 let, se očkují nově nebo opakovaně v intervalu 5 let, pokud patří mezi rizikovou skupinu,
  3. děti ve věku 10-15 let se očkují nově nebo opakovaně v minimálním intervalu 5 let,
  4. dospívající ve věku 16-25 let se očkují nově, podáním jedné dávky (nebyli-li v minulosti očkováni), nebo v 5letém intervalu od předešlého očkování.
  5. starší 25 let se mohou nechat očkovat kdykoli, zejména spadají-li do rizikové skupiny; je-li třeba zachovat kontinuální ochranu, pak se očkování opakuje každých 5 let.
 • Proteinová 4složková vakcína MenB
  1. Aktuálně publikované údaje o protektivní účinnosti po očkování kojenců ve Velké Británii přinášejí příslib minimálně krátkodobé ochrany po aplikaci prvních 2 dávek, která dosahovala 83 %. Aktuálně však stále scházejí údaje o dlouhodobé protektivní účinnosti.

*) Posilující (booster) očkování - očkování jednou dávkou po předešlém očkování, které zpravidla vyžaduje podání více než jedné dávky. Opakované očkování (revakcinace) - očkování od počátku, tj. očkování vyžadující stejný počet dávek v souladu se základním očkováním (poznámka: opakované očkování se uplatňuje u těch, kteří ztratili imunologickou paměť po předešlém očkování). V případě očkování proti meningokokům se posilující očkování nebo opakované očkování provádí shodně podáním vždy jedné dávky vakcíny. 

Použité zkratky:
MenC – vakcína proti meningokokovým nákazám séroskupiny C
MenB – vakcína proti meningokokovým nákazám séroskupiny B
MenACYW – vakcína proti meningokokovým nákazám séroskupin A, C, Y a W135
FcγR – Fc-gama receptor
fHbp – faktor H vazný protein
NHBA – neisseriální heparin vazný protein

Vydáno / Aktualizováno: 08.04.2017
©2016 Odborný spolek pro očkování